Οικογένειες                                              Τα ονόματα των βασικών οι­κογενειών του χωριού είναι οι εξής: Αναστασάκης, Μαλανδράκης, Καντη­λιεράκης, Ψαράκης, Μελάκης, Χειλα­δάκης. Λιγότερους κατοίκους αριθ­μούσαν οι οικογένειες Καστρινάκης, Δελάκης, Δοξάκης, Ζουριδάκης, Μα­νωλαράκης, Λαγουδάκης (πολύ παλιά στα Σκουλουδιανά). Λόγω του μικρού κλήρου και της φτώχιας πολλοί έφευ­γαν από το χωριό και έτσι τα επίθετα συναντιούνται σε πολλές άλλες περιο­χές του νομού. Έτσι βρίσκουμε Ανα­στασάκηδες στη Κάνδανο και στις Δρυς, Μαλανδράκηδες στην επαρχία Κισσάμου (Κακόπετρο, Π. Ρούματα, Πανέθυμο, Βουκολιές), Ψαράκηδες στο χωριό Ψαριαννά Κισσάμου, κά­ποιος Καστρινάκης στη Μονή από τον οποίο προήλθε η οικογένεια Μετοχα­ράκη (μετοχάρης = καλλιεργητής πε­ριουσίας με ποσοστό). Από τη δεκαε­τία του 60 και μετά, άρχισε και στο Αργαστήρι το μεγάλο κύμα φυγής προς τα Χανιά, την Αθήνα και τη Γερμανία.

Τα χρόνια από το 1920 έως το 1960 το Αργαστήρι γνώρισε τη μεγα­λύτερη ακμή του. Πολλές οικογένειες ζούσαν φτωχικά σε αυτό και μεγάλω­ναν τα παιδιά τους με πάμπολλες στε­ρήσεις και δυσκολίες. Αξίζει να ανα­φερθούν εδώ:

1. Αναστασάκη Αναστ. Ιω­άννη – Αργυρή, με 11 παιδιά (Κωνσταντίνος, Αντώνιος, Ευτύχιος, Αντωνία, Δημοσθένης, Εμμανουήλ, Αναστάσιος, Φραγκίσκος, Κων­σταντίνα, Γεωργία, Γεώργιος) και οι οικογέ­νειες των παιδιών τους:
 • Ευτυχίου – Ελένης, με 4 παι­διά: Μιχαήλ, Χρήστο, Ιωάννη, Ευτυχία & πεθαμένο.
 • Δημοσθένη – Αρχόντισσας, με 3 παιδιά: Ιωάννη, Φραγκίσκο, Ελευθερία & Γεωργία πεθαμένο. Αργότερα εγκαταστάθηκαν στην Κάνδανο.
 • Εμμανουήλ – Μαρίας, με 4 παιδιά: Αντωνία, Παναγιώτη, Στυλιανή, Σοφία & 2 πεθαμένα μικρά, Γεώργιος και Ευανθία.
 • Γεωργίου – Στυλιανής, με 3 παιδιά: Ελευθέριο, Νικόλαο, Ιωάννη.
 • Αναστασίου – Χρυσού­λας, με ένα παιδί: Αντώνιο.
2. Αναστασάκη Εμμ. Γεώρ­γιου – Σοφίας, με 6 παιδιά: Εμμανουήλ, Δημή­τριο, Ευτύχιο, Αλέξανδρο, Γιαννούλα, Πλα­στήρα & πεθαμένο.

3. Δελάκη Τριανταφυλλιά, ανύ­πανδρη.

4. Δοξάκη Κωνσταντίνου – Δέ­σποινας, άτεκνοι.

5. Ζουριδάκη Γεωργίου – Ειρή­νης, άτεκνοι.

6. Κανδηλιεράκη Ν. Γεωργίου – Ελένης, με 5 παιδιά: Απόστολο. Αικατερίνη, Ευτυχία, Αφροδίτη, κόρη πεθαμένη.

7. Κανδηλιεράκη Εμμανουήλ – Άννας, με 2 παιδιά: Εμμανουήλ & Ευτύχιος πεθαμένο, και την οικογένεια του γιου του Εμ­μανουήλ – Στυλιανής, με 5 παιδιά: Νικόλαο, Άννα, Ιωάννη, Αικατερίνη, Ευτύχιο.

8. Κανδηλιεράκη Ν. Ευάγγε­λου – Ειρήνης, με 5 παιδιά: Ευτύχιο, Γεώργιο, Κωνσταντίνο, Παναγιώτη, Όλγα πεθαμένο.

9. Καστρινάκη Χρήστου – Αμαλίας, με 2 παιδιά: Εμμανουήλ, Ευτυχία.

10. Μαλανδράκη Αντρέα – Μα­ρίας, με 7 παιδιά: Νικόλαο, Εμμανουήλ, Αντι­γόνη, Σοφία, Μιχάλη, Αμαλία, Μανωλία.

11. Μαλανδράκη Κωνστ. Εμμα­νουήλ (Χατζή) – Αικατερίνης, με 7 παιδιά: Κωνσταντίνο, Ιωάννη (πέθανε στρατιώτης στη Πρεμετή το 1913), Ευτύχιο, Γεώργιο, Ελευθε­ρία, Εμμανουήλ & Όλγα πεθαμένο και τις οικο­γένειες των παιδιών τους:
 • Ευτυχίου – Σοφίας, με 4 παι­διά: Νικόλαο, Εμμανουήλ, Ιωάννη, Ελευθε­ρία.
 • Γεωργίου – Ελένης, με 4 παι­διά: Αλεξία, Μαρία, Γεώργιο, Εμμανουήλ & πεθαμένο και την οικογένεια του γιου τους Εμ­μανουήλ και Μαρίας αργότερα με 2 παιδιά: Γεώργιο, Ελένη.
 • Κωνσταντίνου – Όλγας, με 5 παιδιά: Ιωάννη, Προκόπη, Ευτυχία, Αθηνά, Δήμητρα.
 • Εμμανουήλ – Άννας, με 3 παιδιά: Γεώργιο, Ανδρέα, Μιχάλη, που κατοι­κούσαν στη Σκάφη.
12. Μαλανδράκη Κωνστ. Ιω­άννη – Αντωνίας, με 8 παιδιά: Ευτύχιο, Ιωσήφ, Φραγκίσκο, Μαρία, Αρχόντισσα, Χριστόφορο, Σπυρίδωνα & Αγλαΐα πεθαμένο, με τις οικογέ­νειες των παιδιών τους:
 • Ευτυχίου – Ελένης, με 7 παι­διά (Σοφία, Γεώργιο, Σπυρίδωνα, Ελευθερία, Ιωάννη, Εμμανουήλ, Μαρία & πεθαμένο).
 • Ιωσήφ – Μαρίας, με 2 παι­διά: Ευτυχία, Ελευθερία.
 • Σπυρίδωνα –Αργυρής, με 6 παιδιά: Χρυσούλα, Εμμανουήλ, Ευτύχιο, Γεώρ­γιο, Αντωνία, Αικατερίνη.
 • Φραγκίσκου – Χρυσούλας, με 3 παιδιά: Βασίλειο, Ιωάννη, Καλλιόπη.
13. Μαλανδράκη Παναγιώτη (ιε­ρέως) – Ζαμπίας, με 5 παιδιά: Ευτυχία, Μα­ρία, Νικόλαο, Στυλιανή, Σταυρωτή πεθαμένο και την οικογένεια του γιου τους Νικολάου – Ελένης, με δύο παιδιά: Παναγιώτη, Δημήτριο.

14. Μαλανδράκη Χρυσή, ανύ­πανδρη.

15. Μανωλαράκη Ιωάννη – Ελέ­νης, με 4 παιδιά: Ευτύχιο, Ειρήνη, Νυμφο­δώρα, Δημήτριο και την οικογένεια του γιου τους Δημητρίου – Μαρίας.

16. Μελάκη Γ. Εμμανουήλ – Μαρίας, με 4 παιδιά: Κωνσταντίνο, Μιχάλη, Ευτύχιο & πεθαμένο.

17. Μελάκη Εμμανουήλ («Λα­γού») – Στυλιανής, με 3 παιδιά: Νικόλαο, Ιω­άννη, Ελευθερία.

18. Μελάκη Γ. Ιωάννη – Πά­τρας, με 5 παιδιά: Γεώργιο, Ιωσήφ, Ευτυχία, Σπυρίδωνα και Ζηνοβία πεθαμένο.

19. Μελάκη Νικολάου – Κυρια­κής, με 5 παιδιά: Ιωάννη, Κωνσταντίνο, Γεωρ­γία, Ασπασία, Εμμανουήλ και την οικογένεια του γιου τους Κωνσταντίνου –Όλγας, με 2 παι­διά: Ευτύχιο, Αντώνιο.

20. Μελάκη Μιχαήλ («Μι­χελή») – Αργυρώς, με 7 παιδιά: Ευτύχιο, Γεώρ­γιο, Παναγιώτη, Μαρία, Σοφία, Χρυσάνθη, Βασιλική, και τις οικογένειες των παιδιών τους:
 • Γεωργίου – Δανίας, με 5 παι­διά: Μιχάλη, Γεώργιο, Ευτύχιο, Ελένη, Αλε­ξάνδρα.
 • Παναγιώτη – Μύρως, με 4 παιδιά: Γεώργιο, Βασίλειο, Παύλο, Ευτύχιο.
21. Μελάκη Παναγιώτη - Μύρως με τις οικογένειες των παιδιών τους:
 • Γεώργιος - Δήμητρα με τρία παιδιά: Παναγιώτης, Φώτης, Ευστάθιος.
 • Βασίλειος - Ελένη με ένα παιδί: Παναγιώτης.
 • Παύλος - Ελένη με δύο παιδιά: Μάριος, Κωνσταντίνος.
 • Ευτύχιος - Ζαφειρία με δύο παιδιά: Μερόπη, Παναγιώτης.
22. Χειλαδάκη Γ. Ευτύχιου – Αριάδνης, με 3 παιδιά: Χρυσούλα, Γεώργιο, Μαρία.

23. Χειλαδάκη Ι. Γεώργιου – Δέ­σποινας, με 5 παιδιά: Ευτύχιο, Κωνσταντίνο, Αντώνιο, Γεωργία, Μαρία.

24. Χειλαδάκη Ι. Ευτυχίου – Στυλιανής, με 9 παιδιά: Γεώργιο, Ιωάννη, Νι­κόλαο, Φανή, Ειρήνη, Αφροδίτη, Νίκη, Μαρία, Αγγελική.

25. Ψαράκη Π. Βασιλείου – Τρι­ανταφυλλιάς, με 5 παιδιά: Ευτύχιο, Μιχαήλ, Παναγιώτη, Κυριάκο, Γεωργία, και τις οικογέ­νειες των παιδιών τους:
 • Ευτυχίου – Πανανίας, με 3 παιδιά: Βασίλη, Κυριάκο, Ιωάννη.
 • Παναγιώτη – Χριστίνης, με 3 παιδιά: Ευτύχιο, Νίκη, Σοφία.
26. Ψαράκη Γεωργίου – Μα­ρίας, με 5 παιδιά: Ευτύχιο, Ελένη, Νικόλαο, Αντωνία, Ελευθερία και την οικογένεια του γιου τους Νικολάου – Αικατερίνης, με 3 παιδιά: Γεώργιο, Ιάκωβο, Χαράλαμπο.

27. Ψαράκη Π. Εμμανουήλ – Μαρίας, με 10 παιδιά: Εμμανουήλ, Ευτυχία, Προκόπη, Ιωάννη, Παναγιώτη, Όλγα, Ελευθέ­ριο, Ελένη, Στυλιανό, πεθαμένο.

28. Ψαράκη Ιωάννη – Μαρίας, με 8 παιδιά: Ευτύχιο, Εμμανουήλ, Αντώνιο, Γεώργιο, Μύρω, Μιχάλη, Ελένη, Ελευθερία.

6 σχόλια:

eddie είπε...

***Λ Α Θ Ο Σ****
οικογέ­νειες των παιδιών τους:
Ευτυχίου – Πανανίας, με 3 παιδιά: Βασιλική, Κυριάκου, Ιωάννη.
***Λ Α Θ Ο Σ****

***Σ Ω Σ Τ Ο****
οικογέ­νειες των παιδιών τους:
Ευτυχίου – Πανανίας, με 3 παιδιά: Βασίλη, Κυριάκου, Ιωάννη.
***Σ Ω Σ Τ Ο****

Αργαστηριανός είπε...

Ευχαριστώ, διορθώθηκε!

ΛΑΚΩΝ είπε...

ΟΝΟΜΑΖΟΜΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ (ΤΟ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑ).
ΚΑΤΑΓΟΜΑΙΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΨΑΡΡΑΚΗ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΣΤΗΝ ΛΑΚΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΒΟ ΜΑΛΙΑ ΔΙΟΤΙ ΑΣΚΟΥΣΑΝ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ ΑΚΙ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΚΑΒΟ ΜΑΛΕΑ ΗΤΑΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΣΗΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΣ ΤΟΥΣ.
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΑΣ ΕΠΟΛΕΜΗΣΑΝ ΣΤΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΤΕΙΧΑΝ ΕΝΕΡΓΑ ΣΕ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ.ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΧΟΥΝ ΤΙΜΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΕ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΑΝΔΡΕΙΑΣ. ΕΧΩ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΨΑΡΡΑΚΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΤΟΥ ΑΠΕΝΕΜΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΕ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΜΑΝΙΑΤΕΣ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΥΧΗΜΑ ΟΤΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΡΗΤΩΝ ΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑΝ ΜΕ ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΟ ΣΘΕΝΟΣ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ.
ΤΑ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΑΝ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ ΗΤΑΝ ΑΠΑΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ ΕΙΧΑΜΕ ΔΟΥΛΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΟΥΛΙΕΣ.
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΚΡΗΤΕΣ ΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ.

Αργαστηριανός είπε...

Ευχαριστώ για το σχόλιό σας. Είναι πολύ πιθανό οι ρίζες της οικογένειάς σας να είναι από το χωριό μας.

spira είπε...

γεια σας! πολύ καλή δουλειά έχετε κάνει! Ήθελα να ρωτήσω αν ξερει κανείς πληροφορίες για τη ζωή της Ευτυχίας Χειλαδάκη που 40 χρόνια πριν είχε παντρευτεί το δάσκαλο της Σκάφης Χαράλαμπο Μαυρακάκη.Εγώ και η αδερφή μου την ψάχνουμε κ παρακαλούμε οποιος μπορεί ας μας βοηθήσει!

Αργαστηριανός είπε...

Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Δυστυχώς δεν γνωρίζω περισσότερα. Αν κάποιος αναγνώστης γνωρίζει, ας απαντήσει.