ΕκκλησίεςΗ μοναδική εκκλησία του Αρ­γαστηρίου είναι ο Άγιος Γεώργιος. Εί­ναι κτι­σμένος στο χαμη­λότερο και πιο απά­νεμο ση­μείο του χωριού, χαμηλά μέσα στο ρέμα, ανάμεσα σε δέκα κυ­παρίσ­σια και πολλές ελιές και πρίνους. Πρόκει­ται για ένα μο­νόκλιτο κεραμο­σκεπές εκκλη­σάκι με εξωτε­ρικές δια­στά­σεις 11,10 Χ 4,60 μ., εσω­τερι­κές 9,23 Χ 2,93 και πάχος των τοί­χων 0,70 - 0,80 μ. Το εκ­κλησάκι κτίστηκε πιθανόν τον 14ο ή τον 15ο αιώνα και είχε τοιχογραφίες οι οποίες από άγνοια καταστράφηκαν τα νεότερα χρόνια. Στην επανάσταση του 1866 οι Τούρκοι το κάψανε και οι κά­τοικοι έφυγαν από το χωριό. Σε άλλη επανά­σταση οι κά­τοικοι θάψανε την κα­μπάνα του απέ­ναντι στο Δρακόλακα αλλά δεν μπόρε­σαν να την ξαναβρούν και χάθηκε για πάντα. Το τέμπλο του και δύο εικόνες σε αυτό είναι του 1872, όπως αναγρά­φεται σε αυτό. Οι δύο εικόνες είναι ζωγραφισμένες από ένα γιο Θεμιστο­κλή ενός παπά Μιχάλη από τα Ροδω­πού. Το τέμπλο είναι ζω­γραφισμένο και λίγο γλυπτό. Οι υπό­λοιπες εικόνες είναι από τις αρχές του αιώνα και νεό­τερες. Το 1997 κατα­σκευάστηκε ένα υπόστεγο – δωμάτιο στη ΒΔ γωνιά με αποτέλεσμα να αλ­λοιωθεί το σχήμα του ναού. Στο προ­αύλιο του ναού υπάρχουν πέτρινα πε­ζούλια για να κά­θονται οι πιστοί. Στα ΝΑ καίγανε την νύχτα της Ανάστασης τον οφανό τα παιδιά του χωριού.

Ο Άγιος Γεώργιος είναι και το νεκροταφείο του χωριού. Παλιότερα οι νεκροί θάβονταν στον περίβολο του ναού με μια μικρή πλάκα 15 – 20 εκ. στο κεφάλι του νεκρού και ίσως ένα περιτριγύρισμα από ασπρισμένες πέ­τρες . Το 1965 δημιουργήθηκε το μι­κρό κοιμητήριο του Αργαστηρίου στη ΒΑ γωνιά του Αϊ - Γιώργη με οικογε­νειακούς τάφους.

Στα Σκουλουδιανά, χαμηλά στη τοποθεσία Μοναστηράκι, υπήρχε και άλλη μια εκκλησία, διμάρτυρη, της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Χα­ραλάμπους. Σήμερα φαίνονται μόνο γκρεμισμένα ερείπια από αυτό το μι­κρό εκκλησάκι.

Στις Καλογρές, χαμηλά κοντά στον Καμπανό, χτίστηκε το 1953-2 από το δάσκαλο Στυλ. Παπαδογιάννη μια μικρή μονόκλιτη εκκλησία, στα ερείπια παλιότερης, ο Άγιος Βασίλειος. Στα θεμέλια του βρέθηκαν τάφοι και πιθανόν εκεί υπήρχε πολύ παλιά συ­νοικία με φτωχούς κατοίκους που απουσίαζαν πολύ καιρό δουλεύοντας αλλού. Το εκκλησάκι λειτουργείται μόνο στην γιορτή του, την Πρωτοχρονιά.

Στη συνέχεια παρατίθονται οι ιερείς της Ενορίας Σκάφης - Αργαστηρίου:
  • Μάρκος Παπαμαρκάκης
  • Γεώργιος Ξανθουδάκης (έως το 1894)
  • Αντώνης Ζερβουδάκης (1894 – 1912)
  • Παναγιώτης Μαλανδράκης (1912 – 1938)
  • Από το 1938 έως το 39 η ενορία ήταν κενή και λειτουργούσε ο π. Εμμ. Τζανουδάκης από τον Καμπανό και ο π. Μ. Στεφανογιάννης από την Κάνδανο.
  • Ιωάννης Πρωτοπαπαδάκης από τον Καμπανό (1939 – 1975)
  • Κωνσταντίνος Μελάκης από το χωριό (1975 – 1982)
  • Κωνσταντίνος Αλυγιζάκης από τη Σκάφη (1982 έως σήμερα)

Δεν υπάρχουν σχόλια: